Ładowanie w toku...
>> Producenci i dystrybutorzy ŚOI (środków ochrony indywidualnej)


Producenci i dystrybutorzy ŚOI podlegają nowemu rozporządzeniu UE o PPE 2016/425, które weszło w życie 21 kwietnia 2016 r. i ma zastosowanie od 21 kwietnia 2018 r.
Rozporządzenie określa różne kategorie ŚOI, procedury certyfikacji oraz reguluje podstawowe wymagania i zasady, które muszą one spełniać w celu dopuszczenia do obrotu.
Rozporządzenie określa również obowiązki wszystkich podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów) oraz zasady oceny jednostek notyfikowanych.

>> Pracodawcy

Pracodawcy podlegają Dyrektywie 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r., dotyczącej minimalnych wymagań BHP w zakresie korzystania przez pracowników ze środków ochrony indywidualnej. Dyrektywa nakłada na pracodawców obowiązek dostarczania środków ochrony indywidualnej, gdy nie można uniknąć ryzyka za pośrednictwem innych metod.
O odpowiedzialności tej przypomina (francuski) kodeks pracy, artykuł R.4321-4.
„Pracodawca w razie potrzeby powinien zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej, a w przypadku prac o szczególnie złych warunkach sanitarnych, również odpowiednią odzież roboczą, która będzie sprzyjać wydajności pracy."

>> Użytkownicy ŚOI
Dyrektywa 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. 
Dyrektywa nakłada obowiązek na pracodawców, aby dostarczyć środki ochrony indywidualnej, gdy ryzyka nie można uniknąć innymi środkami.
 
DEFINICJA ŚOI

Europejskie rozporządzenie 2016/425 podaje następującą definicję:
ŚOI to sprzęt zaprojektowany i wyprodukowany do noszenia bądź trzymania przy sobie w celu ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa (wymienne elementy i systemy połączeń sprzętu także określa się mianem ŚOI)

Wyznacza się 3 kategorie ŚOI 

Kategoria 1
Kategoria I chroni wyłącznie przed minimalnym ryzykiem, jak np.: powierzchowne obrażenia mechaniczne / kontakt ze środkami czyszczącymi o słabym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą / kontakt z gorącymi powierzchniami nieprzekraczającymi 50°C / uszkodzenie oczu z powodu ekspozycji na światło słoneczne / warunki atmosferyczne, które nie są zaliczane do ekstremalnych. Produkty podlegają wewnętrznej kontroli produkcji (moduł A) określonej w załączniku IV.

Kategoria 2
Są to ŚOI, które nie należą ani do kategorii I, ani do kategorii II. Produkty podlegają badaniu typu UE (moduł B) opisanemu w załączniku V, a następnie testowi zgodności z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji (moduł C) opisanemu w załączniku VI.

Kategoria 3
Obejmuje wyłącznie ryzyko poważnych konsekwencji, jak np. śmierć lub nieodwracalne szkody dla zdrowia, wywołane m.in.: niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami bądź powietrzem o niedostatecznym stężeniu tlenu / szkodliwymi czynnikami biologicznymi / promieniowaniem jonizującym / środowiskiem pracy o wysokiej temperaturze (skutki porównywalne z temperaturą powietrza wynoszącą co najmniej 100°C) / środowiskiem pracy o niskiej temperaturze (skutki porównywalne z temperaturą powietrza wynoszącą -50°C lub niższą) / spadkiem z wysokości / porażeniem prądem i pracą z elementami pod napięciem / utonięciem / cięciem ręcznymi piłami łańcuchowymi / dyszami wysokociśnieniowymi / ranami postrzałowymi lub ciętymi / szkodliwym hałasem.
Produkty podlegają badaniu typu UE (moduł B), o którym mowa w załączniku V, i jednemu z poniższych:
- potwierdzenie zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w przypadkowych odstępach czasu (moduł C2) określone w załączniku VII,
- potwierdzenie zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcyjnego (moduł D) określone w załączniku VIII.
 
ŚOI i Normy Europejskie

Co to jest norma?
Są to przepisy techniczne określające zasadnicze i istotne cechy produktu (lub metody) ustanowione w celu zagwarantowania jego jakości, działania lub odporności.

Po co są normy?
Normy umożliwiają standaryzację, harmonizację i porównywanie. W związku z tym konsumentom łatwiej jest dokonać pewnego wyboru z zaufaniem.

Czy są obowiązkowe?
Zgodnie z zasadami, normy mogą być obowiązkowe lub mogą uzupełniać ogólne wymagania w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa użytkownikowi.

Ogólne uwagi :
Normy oraz wszelkie ogólne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie są wyczerpujące i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Są one podane w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do pociągnięcia firmy do jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

>> OSTRZEŻENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 „Każdy podmiot gospodarczy, który wprowadza ŚOI na rynek pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub modyfikuje produkt w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z wymogami niniejszego rozporządzenia, uznany jest za producenta i przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wymagane od producenta.

W związku z tym zwracamy uwagę, że umieszczenie na odzieży wysokiej widoczności logo lub marki klienta może zmniejszyć obszar materiału (kolor żółty, pomarańczowy, czerwony lub paski odblaskowe) wymaganego do certyfikacji produktu i jego klasyfikacji zgodnie z EN ISO 20471.

Dlatego osoba odpowiedzialna za ten proces musi dopilnować, aby wszelkie oznakowanie nie zmniejszało obowiązkowej minimalnej powierzchni materiału użytego do klasyfikacji produktu.
 
Podobnie oznakowanie na ŚOI certyfikowanych zgodnie z innymi normami, takimi jak odporność na ciepło i/lub ogień lub odporność chemiczna itp., może prowadzić do utraty właściwości ochronnych sprzętu.

Singert Frères nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, które mogą zostać wprowadzone w ŚOI.
 
 

 

pol
1